Ένωση Ξενοδόχων Νομού Αχαϊας


"Καλωσορίσατε στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ. HOMO TOURISTICUS ένα έργο που στοχεύει στη δημιουργία στελεχών και επιχειρηματιών στον ξενοδοχειακό και ευρύτερο τουριστικό κλάδο, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του τουριστικού προϊόντος της Αχαΐας και στις απαιτήσεις της ζήτησης, όπως αυτές ορίζονται από τα δεδομένα της εποχής."

Η «ΑΣ HOMO TOURISTICUS» λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης «ΑΣ HOMO TOURISTICUS - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ», έτσι όπως αυτή έχει συμφωνηθεί από τους Εταίρους και έχει υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας βάσει της υπ΄αρίθμ. 1155 Πρόσκλησης της ΕΔΑ του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση».

Οι επιμέρους δράσεις που θα υλοποιηθούν από τους Εταίρους αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις μήνες. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας

Συνοπτική περιγραφή

Στόχος της παρέμβασης
Στρατηγικός στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση, κατάρτιση και προώθηση άνεργων της περιοχής (κυρίως νέων, γυναικών και μακροχρόνια άνεργων) στον ξενοδοχειακό και ευρύτερο τουριστικό τομέα.
Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τα άτομα της ομάδας – στόχου, μετά από ενέργειες διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης.
Βασικός στόχος του Έργου είναι η δημιουργία εργασίας για 75 άτομα, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τουριστικό/ξενοδοχειακό κλάδο ως εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής

Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου
Η ομάδα στόχος του έργου είναι άνεργοι της περιοχής, κυρίως δε νέοι, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι (ομάδα ευάλωτη, καθώς απειλείται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας σήμερα), που επιθυμούν να εργαστούν/δραστηριοποιηθούν στον τουριστικό τομέα. Η ποικιλία και η διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών επιτρέπει την απορρόφηση σε επιχειρήσεις, ατόμων διαφόρων ικανοτήτων και ειδικοτήτων (υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη, μεσαία στελέχη, άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου, άτομα για ημιαπασχόληση, θέσεις σερβιτόρων, μπάρμεν, καθαρισμού, κ.λπ.), οπότε δυνητικά ομάδα στόχο του έργου αποτελεί το σύνολο των ανέργων της περιοχής.

Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης: 75 άτομα

Σύντομη περιγραφή των δράσεων και προϊόντα:

1. Μελέτες που περιλαμβάνουν:
    Εκπόνηση της μελέτης ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας (με μηδενικό κόστος, καθώς έχει ήδη υλοποιηθεί).
        Μελέτη διάγνωσης επαγγελματικών προσόντων των στελεχών και μέσα από συγκριτική μελέτη περί προσόντων στελεχών άλλων πιο ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών (η μελέτη θα οδηγήσει και στην οριστικοποίηση των θεματικών αντικειμένων της κατάρτισης).
    
2. Πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών σε τουριστικά θεματικά αντικείμενα, τα οποία θα οριστικοποιηθούν και από τα συμπεράσματα της μελέτης. Σε μια πρώτη εκτίμηση όμως, βάσει των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, τα θεματικά αντικείμενα θα προσανατολίζονται σε πρακτικές τεχνικές πωλήσεων για διατήρηση και αύξηση πελατών των τουριστικών επιχειρήσεων / ξενοδοχειακών μονάδων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση, σε επιχειρήσεις – μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαιός.

Η διαδικασία επιλογής των 75 καταρτιζόμενων θα γίνει με τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και διασφαλίζοντας την τήρηση της αρχής της ισότητας των φύλων.

3. Δράσεις συμβουλευτικής και υποστήριξης της Ομάδας Στόχου, που περιλαμβάνουν
    
    αρχικές ενέργειες εύρεσης ωφελούμενων.
    συμβουλευτική – mentoring προς την ομάδα στόχο (ατομικές και ομαδικές συνεδρίες)
    mentoring επιχειρήσεων.
    
4. Δράσεις δικτύωσης, που θα περιλαμβάνουν:
    
    διοργάνωση εκδήλωσης δικτύωσης και ενημέρωσης
    οργάνωση Εθνικού Θεματικού Δικτύου
    δικτύωση φορέων Α.Σ. μεταξύ τους και δικτύωση της Α.Σ. με τοπικούς φορείς
    
    workshop εργασίας
    ιστοσελίδα ανοιχτής πρόσβασης
    συμμετοχή σε έκθεση τουρισμού
    δημιουργία έντυπου υλικού και οδηγού επιχειρηματικότητας
    διοργάνωση forum επιχειρηματικότητας
    
5. Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης με
    
    διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης σχετικά με τους στόχους, την πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσματα του Έργου
    δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και έντυπου - πληροφοριακού υλικού
    διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ΜΜΕ
    
6. Δράση συντονισμού-διαχείρισης –διοικητικής υποστήριξης
    
    Σύσταση Α.Σ. και επεξεργασία λεπτομερούς συμφωνίας Α.Σ.
    Διαχείριση - αξιολόγηση- παρακολούθηση ελέγχου υλοποίησης του έργου και διαδικασίας εφαρμογής της πράξης
    
Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους:

Αριθμός ωφελούμενων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 75 άτομα
Σε ότι αφορά στη διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων

Μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων για την υλοποίηση του έργου θα γνωστοποιηθεί η πρόθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου
    στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.Υ.Α.) ή στην Τοπική Υπηρεσία Απασχόλησης-Γραφείο Εργασίας)
    σε φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ομάδας στόχου.
    
Και οι δύο παραπάνω δικαιούνται και μπορούν να υποδείξουν άτομα κατάλληλα να ενταχθούν στους ωφελούμενους

Παράλληλα, η Α.Σ. θα αναπτύξει τον κατάλληλο μηχανισμό εξεύρεσης υποψηφίων ωφελούμενων, μέσα από τις δράσεις της δικτύωσης και κυρίως της ενημέρωσης που περιγράφονται στο παρόν. Έτσι, η Α.Σ. θα προβεί σε ανοιχτή πρόσκληση, απευθυνόμενη στην ομάδα στόχο της περιοχής υλοποίησης της πράξης. Η πρόσκληση αυτή έχει πολλές μορφές και μπορεί να είναι:
    
    ανακοίνωση σε εφημερίδες και σε τοπικά Μ.Μ.Ε.
    ανάρτηση της πρόσκλησης σε ενώσεις των ωφελουμένων, αρμόδιους φορείς,
    χρήση του Internet για την ενημέρωση των παντός είδους ανέργων
    αξιοποίηση της συμμετοχής του εταίρου Ένωση Ξενοδόχων Αχαΐας (ΕΞΑ) για την κινητοποίηση στελεχών που έχουν κατά καιρούς εργαστεί ως εποχικοί στις ξενοδοχειακές μονάδες των μελών της ΕΞΑ.
    
Σε κάθε περίπτωση, στη διαδικασία της πρόσκλησης συμμετοχής υποψήφιων ωφελουμένων θα χρησιμοποιηθούν μέσα επικοινωνίας προσβάσιμα στην ομάδα στόχου, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση της πληροφορίας.

Σε ότι αφορά στα κριτήρια επιλογής

Εδώ, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η συμμετοχή της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας ως εταίρου στο έργο, που γνωρίζει τις ανάγκες τις τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Α.Σ. θα προβεί στην τελική επιλογή των ανέργων μέσα από την επιτροπή επιλογής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων για συμμετοχή τους στο έργο, είναι τα εξής:
    
    να ανήκουν στην ομάδα – στόχο του έργου (άνεργοι, κυρίως νέοι, γυναίκες, ευπαθείς ομάδες)
    να έχουν εγγραφεί στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
    να έχουν αποδεδειγμένα ενδιαφέρον για το αντικείμενο του έργου και να θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας (κρίνεται από το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, τη συνέντευξη).
    
Σε ότι αφορά στη διαδικασία διάγνωσης των αναγκών του κάθε ωφελούμενου

Οι ωφελούμενοι θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη και να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο στην επιτροπή επιλογής της Α.Σ.. Το στάδιο αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου ο ωφελούμενος να εξεταστεί για τη θέλησή του και να κατανοήσει την ανάγκη συμμετοχής του στο έργο, καθώς και τα οφέλη που θα αποκομίσει από τη συμμετοχή του. Παράλληλα, θα συμπληρωθεί το προβλεπόμενο ερωτηματολόγιο που θα βοηθήσει στη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Μετά από αυτή τη συνάντηση θα έχει ολοκληρωθεί η διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων ως προς:

    τις ιδιαίτερες ανάγκες τους για υποστήριξη και συμβουλευτική
    τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες που μπορεί να αναπτύξουν, ώστε να οδηγηθούν σε επαγγελματικές επιλογές (εξεύρεση εξειδικευμένης εργασίας, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας)
    
Στο τέλος της παραπάνω διαδικασίας (εξεύρεση ωφελούμενων, συγκέντρωση και επιλογή τους μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγιση) θα γίνει μια λεπτομερής καταγραφή των όσων πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στην ομάδα ωφελούμενων του έργου.

Στην περίπτωση που οι ωφελούμενοι που θα προκύψουν είναι περισσότεροι από την ομάδα – στόχο του έργου, η Α.Σ. θα προχωρήσει σε περαιτέρω επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη:

1. τα προσόντα του κάθε υποψήφιου (επίπεδο και συνάφεια σπουδών, υπάρχουσα εμπειρία, ξένες γλώσσες, κ.λπ., ότι σχετίζεται με την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών)
2. Εργασιακή εμπειρία στον τουριστικό τομέα
3. Κοινωνικά Κριτήρια (προστατευόμενα μέλη, οικογενειακή κατάσταση, μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, περίοδος ανεργίας, κ.λπ.)
4. Κριτήρια που έχουν προκύψει από τη Συνέντευξη (Επικοινωνία, παρουσία, εμφάνιση, συμπεριφορά, ευστροφία, εργατικότητα/ επαγγελματικοί στόχοι, ενδιαφέρον/ καταλληλότητα για το πρόγραμμα κ.λπ.)

Σε ότι αφορά στη μεθοδολογία υποστήριξης και παρακολούθησης κατά την υλοποίηση της παρέμβασης

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σχεδιάσει ένα σύστημα παροχής στήριξης των ατόμων της ομάδας στόχου, με κύριο στόχο την πρόληψη του αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας.

Ειδικότεροι στόχοι του συστήματος παροχής στήριξης / συμβουλευτικής είναι:
    
    Η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία της ομάδας στόχου,
    
    Η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικές και επαγγελματικές που είναι απαραίτητες για να ενσωματωθεί κοινωνικά και επαγγελματικά
    
    Η ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
    
    Η άμβλυνση του κινδύνου διεύρυνσης και έντασης του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού της ομάδας στόχου.
    
    Η ενίσχυση της ομάδας και ενεργοποίησή της προς την κατεύθυνση της αυτό-βελτίωσης, τόνωση της αυτοπεποίθησης.
    
    Η πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των ατόμων της ομάδας στόχου για την απόκτηση «θετικών στάσεων» ζωής και τη δημιουργία «εσωτερικών κινήτρων» για συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή
    
    Η ενεργοποίηση, κινητοποίηση και ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων της ομάδας-στόχου, ώστε να ενεργοποιηθούν αποτελέσματα κυρίως στην αντιμετώπιση κι επίλυση δυσκολιών ή προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και στη συντέλεση της ενεργούς και άμεσης κοινωνικής τους ένταξης.
    
    Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους
    
    Η ενθάρρυνση και ενεργοποίηση για ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα που τους αφορούν
    
    Η εργασιακή προετοιμασία και η διερεύνηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους,
    
    Η γνώση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που τους παρέχονται από την αγορά εργασίας
    
    Η ευαισθητοποίηση τόσο των φορέων (εργοδότες, κοινωνικές οργανώσεις κ.λπ.), όσο και της τοπικής κοινωνίας μέσω της ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών
    
Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσα από μία σειρά ενεργειών στήριξης που προβλέπονται στις δράσεις του έργου.

Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Δελτία Τύπου
Α.Σ. HOMO TOURISTICUS
Καποδιστρίου 96-98, 26224, Πάτρα
Τηλ/νο: 2610 315495
Fax: 2610 315498
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσμικό πλαίσιο    
    Οργάνωση και λειτουργία Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (άρθρο 18, Ν.4019),
    Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης \"Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας\" (ΦΕΚ 16/2012),
    Πρόσκληση \"Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας\" (κωδ. 40 ,αρ. πρωτ:2399/03/07/2012)
    
    Στόχος

Ο στόχος των ΤΟΠΣΑ είναι μέσα από τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν να εξασφαλίζεται ότι:

    Οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης,
    
    Οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν,
    
    Οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/ επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά, κ.λπ. προγράμματα θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
    
Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Δράσεις

Τα ΤΟΠΣΑ ενδεικτικά περιλαμβάνουν δράσεις όπως:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Οι δράσεις πληροφόρησης – συμβουλευτικής – υποστήριξης περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
    
    Ενέργειες συμβουλευτικής κατά τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους.
    
    Εκπόνηση business plan για κάθε ωφελούμενο που θα ιδρύσει τη δική του επιχείρηση και η συμπλήρωση αιτήσεων υπαγωγής σε προγράμματα επιχορήγησης/ επιδότησης.
    
    Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
    
    Παροχή υποστήριξης σε θέματα νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά.
    

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έχουν στόχο α) την προβολή των ΤοπΣΑ και την ενημέρωση – πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελουμένων, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στην υλοποίηση της παρέμβασης και β) την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι επαγγελματικοί και εργοδοτικοί φορείς και η τοπική κοινωνία ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.


ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Στο πλαίσιο της δικτύωσης επιδιώκεται η προώθηση ενεργειών συνεργασίας και επικοινωνίας, είτε μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων είτε μεταξύ των φορέων- εταίρων μιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλους τοπικούς φορείς (επιχειρήσεις, επιμελητήρια, αντιπροσωπευτικοί φορείς των ομάδων στόχου, Κοινωνικοί εταίροι, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ΟΤΑ, κ.λπ.). Η δικτύωση μπορεί να είναι ηλεκτρονική ή φυσική και να προωθεί καινοτόμες μορφές συνεργασίας.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: περιλαμβάνει, προγράμματα κατάρτισης, επιμορφώσεις σύντομης διάρκειας, διαδικασίες πιστοποίησης, εκμάθηση επαγγελματικής ορολογίας σε ξένη γλώσσα, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση, συμμετοχή σε προγράμματα e-learning.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: επιδιώκεται η υλοποίηση διακρατικών συνεργασιών, όχι ως ξεχωριστή κατηγορία δράσης αλλά ενταγμένων στις προαναφερθείσες κατηγορίες.

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


 

logos 01logos 02logos 03logos 04logos 05

Συνεργάτες

Φωτογραφίες

Εκδηλώσεις

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ενημερωτικό Δελτίο

e0ee23f43bbd0e97fb094decb5139db3.jpg
44c6aa1aa2ea6bd5ca9e29d762f661fc.jpg
2df04cba0dce681407143cebe0e4301c.jpg
6fc0d9b16bdc142eb769c328c6dfda71.jpg
7a6afbc14fe31771f1efb58101306856.jpg
page
4007285a75e71af9b6b5ab02d5a29f12.jpg
ahaia
95d98b20dc9e3c3abb7b18df14cc3fc6.jpg
a5d6f80850e1972df6bdc3dfd0d6d81b.jpg
686d76b40d39691147926bcfc2b46291.jpg
6e61bb6c12a73cdf43d67cb1c09ea46e.jpg
85cfaa652801787ba8304cb65937753a.jpg